j9九游会首页入口

更新日期: 2024-02-02
软件版本: V4.56
更新内容: 增加部分芯片(详见器件列表)

更新日期: 2023-12-02
软件版本: V4.55
更新内容: 增加部分芯片(详见器件列表)

更新日期: 2023-01-31
软件版本: V4.55
增加芯片: [Boya Microelectronics]BY25Q32ES, BY25Q64ES, BY25Q128ES
[Fudan Microelect]FM25WD02, AB25WD02
[Puya Semiconductor]PY25Q256HB

更新日期: 2022-12-20
软件版本: V4.55
增加芯片: [Macronix(MXIC)] KH25L128356, MX25L128356, MX25L128736, MX25U51241G, MX25LM25645G, MX77U25655F, MX77U51255F
[Winbond] W25H512NW

更新日期: 2022-12-03
软件版本: V4.55
增加芯片: [Fudan Microelect] FM25Q64AI3, FM25Q128AI3
[Zetta] ZD25Q80C, ZD25WQ32C

更新日期: 2022-11-17
软件版本: V4.55
增加芯片: [Giantec]GT25Q32A
[Puya Semiconductor]PY25Q16HB

更新日期: 2022-11-07
软件版本: V4.55
增加芯片: [UCUN Technology] UC25WD20

更新日期: 2022-10-11
软件版本: V4.55
增加芯片: [Boya Microelectronics] BY25Q128FS, BY25Q16BL, BY25Q16AW
[GigaDevice] GD25LB16E, GD25LF16E, GD25LF64E, GD25Q128F, MD25D80D
[Macronix]MX25U25641G, MX25U25671G
[Puya Semiconductor] PY25Q32HB

更新日期: 2022-09-16
软件版本: V4.55
增加芯片: [XTX] XT25F04D, XT25W04D
[Zetta] ZD25Q64C

更新日期: 2022-08-29
软件版本: V4.55
增加芯片: [Macronix] KH25L32356, KH25L64356, MX25L64356, MX25L64736, MX25L51245J, MX25U64736, MX25U51245G, MX25U51293G
[Puya Semiconductor] P24C16D
[XMC] XM25LU32CxxG, XM25LU32CxxQ

更新日期: 2022-08-12
软件版本: V4.55
增加芯片: [GigaDevice] GD25LD20E, GD25LD40E, GD25LE40E, GD25WD20E, GD25WD40E, GD55F256F
[Puya Semiconductor] P24C08D, P25D80SL, P25Q80SH, P25Q80SL, PY25Q128LA
[Zetta] ZD25Q16C

更新日期: 2022-07-01
软件版本: V4.55
增加芯片s: [GigaDevice] GD25D40E, GD25LF32E, GD25R512ME, GD25WB256E, GD25WQ20E
[XMC] XM25LU64CxxG, XM25LU64CxxQ
[XTX]XT25Q32F
[Zetta]ZD25Q32C

更新日期: 2022-06-25
软件版本: V4.55
增加芯片: [Giantec] GT25Q80A, GT25Q16A

更新日期: 2022-06-14
软件版本: V4.55
增加芯片: [Fudan Microelect] FM25W02H
[GigaDevice] GD25F64F, GD25LH80E, GD25LH16E, GD25WQ40E, GD55LE511ME, GD55R512ME, GD55WR512ME
[XMC] XM25QE32C

更新日期: 2022-05-18
软件版本: V4.55
增加芯片: [Puya] PY25Q80HB

更新日期: 2022-04-13
软件版本: V4.55
增加芯片: [XMC] XM25QH512CxxQ
[Zetta] ZD25LD40B

更新日期: 2022-04-06
软件版本: V4.55
增加芯片: [GigaDevice] GD25B16C, GD25D20E, GD25F128F
[Macronix] MX25L32356, MX25U16356, MX25U32356
[XTX]XT25F128F

更新日期: 2022-03-17
软件版本: V4.55
增加芯片: [Puya Semiconductor] PY25Q40HB
[TsingTeng]TH25Q-32HA

更新日期: 2022-03-11
软件版本: V4.55
增加芯片: [ACE Technology]ACE25AC400G
[Puya] P25C256F/P25C512F, P25D80SH
[XMC] XM25LU128C, XM25QW32C, XM25QW64C, XM25QW128C
软件更新: 更正XM25QU64C电压错误

更新日期: 2022-02-17
软件版本: V4.55
增加芯片: [GigaDevice] GD25WR256E
[Puya Semiconductor] P24C128F, P24C256F, P24C512F, P24CM01F, P25CM02F

更新日期: 2022-02-14
软件版本: V4.55
增加芯片: [Boya Microelectronics] BY25Q64FS
[Macronix] MX25U25672G, MX25U25691G

更新日期: 2022-01-22
软件版本: V4.55
增加芯片: [TERACHIP] T25Q128FV
[Winbond] W74M64FV
[XTX] XT25Q64D

更新日期: 2021-12-31
软件版本: V4.55
软件更新: MCP软件增加脱机信息读取功能

更新日期: 2021-12-28
软件版本: V4.55
增加芯片: [GigaDevice] GD25R256E
[Winbond] W25R128JW

更新日期: 2021-12-23
软件版本: V4.55
增加芯片: [Fudan Microelect] FM25F005C, FM25F01C, FM25F02C
[HuaHong] HF25QH128A

更新日期: 2021-12-13
软件版本: V4.55
增加芯片: [Puya] P25Q64SH
[UCUN] UC25HQ80, UC25HQ16

更新日期: 2021-12-07
软件版本: V4.55
增加芯片: [XTX] XT25F64F
[HuaHong] BH25D05B, BH25D10B

更新日期: 2021-11-23
软件版本: V4.55
增加芯片: [JUYANG]JY25VQ64A
[Winbond]W25R64JV
[XMC]XM25UH32C

更新日期: 2021-11-12
软件版本: V4.55
增加芯片: [Macronix(MXIC)] MX25L51243G
[UCUN Technology] UC25HQ32, UC25HQ64
[XTX] XT25F16F, XT25F32F

更新日期: 2021-10-12
软件版本: V4.55
增加芯片: [Fudan Microelect] FM24C02F/FM24C04F/FM24C08F, FM24C02G
[First Rank] T25S64
[Zetta] ZD25D40B(OTP)
软件更新: 修正MCP软件, 文件加载提示信息错误

更新日期: 2021-09-27
软件版本: V4.55
增加芯片: [Winbond] W25Q10EW/W25Q20EW/W25Q40EW/W25Q80EW(ISP模式)

更新日期: 2021-09-14
软件版本: V4.55
軟件更新: [Macronix] MX25L12873F 增加配置功能

更新日期: 2021-09-01
软件版本: V4.55
增加芯片: [Winbond] W25R256JW
[Giantec] GT25Q05C, GT25Q10C, GT25Q20C, GT25Q40C
[CFX] GM25Q64A

更新日期: 2021-08-24
软件版本: V4.55
增加芯片: [Puya Semiconductor] P25Q16U
[TsingTeng] TH25D-40HB, TH25Q-80HB
软件更新: 取消NM25芯片烧录支持

更新日期: 2021-08-15
软件版本: V4.55
增加芯片: [Puya Semiconductor] PY25Q128HA
软件更新: 取消gx芯片烧录支持

更新日期: 2021-08-06
软件版本: V4.55
增加芯片: [TeraDevices] TD24C02, TD24C04, TD24C08, TD24C16, TD24C32, TD24C64, TD24C128, TD24C256, TD24C512
[TsingTeng] TH24C-128UA

更新日期: 2021-07-27
软件版本: V4.55
增加芯片: [GigaDevice] GD25LQ20E, GD25LR128E, GD25LT256E, GD25LT512ME, GD25R64E, GD25R128E, GD25T512ME, GD55LF511ME
[Macronix] MX77U12851F

更新日期: 2021-06-30
软件版本: V4.55
增加芯片: [Puya] P25D22L
[XMC] XM25QU16C

更新日期: 2021-06-18
软件版本: V4.55
增加芯片: [Macronix] MX25L8001F
[ZBIT] ZB25Q16B

更新日期: 2021-06-08
软件版本: V4.55
增加芯片: [DOUQI] DQ25Q40AL
[GigaDevice] GD25Q20E, GD25Q40E
[KHIC] KH25U3239E
[Macronix] KH25U3239E
[XMC] XM25QH20B

更新日期: 2021-05-21
软件版本: V4.55
增加芯片: [First Rank] T25S16A, T25S32A
软件更新: 修正错误(HANDLE LEAK)

更新日期: 2021-05-18
软件版本: V4.54
增加芯片: [KHIC] KH25L12845G, KH25L25645G
[Macronix] KH25L12845G, KH25L25645G, MX25V20066, MX25V40066, MX25V80066, MX25V16066
[Micron]MT25QU512ABB [TBGA24 5*5]/[TBGA24 6*4]
[Puya Semiconductor] P25D40SH, P25T12H, P25T12L, P25T22H, P25T22L, P25T22U

更新日期: 2021-05-06
软件版本: V4.54
增加芯片: [Puya Semiconductor] P24C64G, P25Q20U, P25Q40SL, P25Q80U, P25Q16SL
[XMC] XM25QH10B
[XTX] XT25W512B

更新日期: 2021-04-19
软件版本: V4.53
增加芯片: [XTX] XT25BF256B, XT25Q128D

更新日期: 2021-04-07
软件版本: V4.53
增加芯片: [EON(cFeon)] EN25E40A
[Zbit Semiconductor] ZB25VQ16C / ZB25WQ16A
[Zetta] ZD25D40B / ZD25Q16B

更新日期: 2021-03-15
软件版本: V4.53
增加芯片: [Macronix] MX25U4032E / MX25U8032E
[Silicon Kaiser] SK25P128-x1Bxx / SK25P128-xBxx / SK25LP128-x1Bxx / SK25LP128-xBxx / SK25LP128-xKxx
更改芯片厂商名 Tongxin Microelectronics 为 TsingTeng

更新日期: 2021-03-09
软件版本: V4.53
增加芯片: [Belling] BL25CM1A/BL25CM2A [ISP]
[EON(cFeon)] EN25S40A
[GigaDevice] GD25F256F, GD25LE255E, GD25LF128E, GD25LF255E, GD25LH32E, GD25LR512ME, GD25WD10C
[Macronix] MX25L25773G, MX25U1632F, MX25U25645G

更新日期: 2021-02-20
软件版本: V4.53
增加芯片: [GigaDevice] GD25B256E, GD25WD05C
[XMC] XM25RU256CxxQ

更新日期: 2021-02-03
软件版本: V4.53
增加芯片: [GigaDevice] GD25B16E, GD25B32E, GD25B64E, GD25F128E, GD25LB32E, GD25LB128E, GD25LE80E, GD25LE16E, GD25LE32E
[GigaDevice] GD25LQ40E, GD25LQ80E, GD25LQ16E, GD25VQ40C, GD25VQ80C, GD25VQ32C, GD25Q256E
[Winbond] W74M12JV

更新日期: 2021-01-26
软件版本: V4.53
增加芯片: [Belling]BL24C16F
[EON(cFeon)]EN25Q40B
[Fudan Microelect]FM25F005B, FM25F01B, FM25Q02B, FM25Q16B, FM25W16A

更新日期: 2020-12-24
软件版本: V4.53
增加芯片: [Adesto] AT25FF081A, AT25FF161A
[Boya Microelectronics] BY25Q32CS
[EON(cFeon)] EN25QH256A, EN25QX64A, EN25QX128A, EN25S16B, EN25SX128A
[FORESEE] FS25SQA032M
[XMC] XM25QH64C, XM25QU64C
[Zetta] ZD25WQ80B

更新日期: 2020-12-08
软件版本: V4.53
增加芯片: [GigaDevice] GD25S513MD
[UCUN Technology] UC25HQ40, UC25WQ80
[XTX] XT25F256B, XT25Q08D, XT25Q16D

更新日期: 2020-11-12
软件版本: V4.52
增加芯片: [Dosilicon] DS25M4AB, DS25M4BA
[Giantec] GT24P256B
[GigaDevice] GD25LB512ME, GD25LE64E
[SPANSION] S25FL256L

更新日期: 2020-10-26
软件版本: V4.52
增加芯片: [Boya Microelectronics] BY25Q128BL
[GigaDevice] GD25B512ME, GD25LQ32E, GD25LQ64E, GD25LQ128E, GD25LQ255E
[Tongxin Microelectronics] TH25Q-16HB, TH25Q-16UA
[Zetta] ZD24C02A, ZD24C04A, ZD24C16A, ZD24C256A, ZD24C512A

更新日期: 2020-10-19
软件版本: V4.52
增加芯片: [Fudan Microelect] FM25Q04B, FM25Q128A
[GigaDevice] GD25LR128D,GD25LR256E, GD25R127D, GD25R256D
[Macronix] KH25V80066, KH25V16066, MX25L25745G
[Puya Semiconductor] P25D22H, P25Q40SH, P25Q16SH, P25Q32SH
软件更新: 更新P25Q算法/SR polling mode @ SP16 Series

更新日期: 2020-10-05
软件版本: V4.52
增加芯片: [Boya Microelectronics] BY25Q40AV
[Macronix] MX25U6472F, MX25V5126F
[XMC] XM25QU128C

更新日期: 2020-09-09
软件版本: V4.52
增加芯片: [CFX] GM25Q128A
[Winbond] W74M25JW

更新日期: 2020-09-04
软件版本: V4.52
增加芯片: [Adesto] AT25FF041A, AT25SF041B, AT25SF081B, AT25SF161B, AT25QF641B, AT25XE041D, AT25XE081D, AT25XE161D
[GigaDevice] GD25LB64E
[Macronix] KH25V40066, MX25U25643G, MX77L6450F, MX77L25650F, MX77U25650F
[Zetta] ZD25WD20B, ZD25WD40B, ZD25WQ16A

更新日期: 2020-08-10
软件版本: V4.52
增加芯片: [GigaDevice]GD25LD40C, GD25LD80C
[Zetta]ZD25LQ64A
软件更新: 更新P25Q算法

更新日期: 2020-07-28
软件版本: V4.52
增加芯片: [Boya Microelectronics] BY25Q20AW

更新日期: 2020-07-22
软件版本: V4.52
增加芯片: [HuaHong ZealCore] BH25Q16BS
[Winbond] W25R128JV, W25R256JV
[XMC] XM25QH256CxxQ, XM25QU256CxxQ
软件更新: MCP软件更新至V0.24

更新日期: 2020-06-29
软件版本: V4.52
增加芯片: [Zbit Semiconductor] ZB25LD20A, ZB25LD128A
[Zetta] ZD25Q64B

更新日期: 2020-06-15
软件版本: V4.52
增加芯片: [GigaDevice] GD25LD05C, GD25LD10C, GD25LD20C
[Zetta] ZD24C08A, ZD24C32A, ZD24C64A, ZD24C128A

更新日期: 2020-06-05
软件版本: V4.52
增加芯片: [Boya] BY25Q256FS

更新日期: 2020-05-13
软件版本: V4.52
增加芯片: [GigaDevice] GD25LE128E, GD55B512ME
[Macronix] MX25UR51245G
[Tongxin Microelectronics] TH25D-40HA, TH25D-40LA, TH25D-40UA
[XMC] XM25QH16C, XM25QU32C, XM25UH16C

更新日期: 2020-04-24
软件版本: V4.52
增加芯片: [GigaDevice] GD25Q257D
[KHIC] KH25V80066
[Macronix] MX25U12843G
[Zbit Semiconductor] ZB25WD20A, ZB25WD80B

更新日期: 2020-04-15
软件版本: V4.52
增加芯片: [Winbond] W25Q64JV [ISP]
[Belling] BL34C04A

更新日期: 2020-04-08
软件版本: V4.52
增加芯片: [Fudan Microelect] FM25F005A, FM25F01A, FM25Q08B, FM25W08
[Puya Semiconductor] P25D06H, P25D11H, P25D21H
[XMC] XM25QH128C, XM25QW16C, XM25UH128C

更新日期: 2020-04-01
软件版本: V4.52
增加芯片: [Boya Microelectronics] BY25Q80AW
[ISSI] IS25LP512MG, IS25WP512MG
[Winbond] W25Q64JW, W25Q64JW-DTR

更新日期: 2020-03-23
软件版本: V4.52
增加芯片: [BSH] BH25HD-20A, BH25LD-20A, BH25UD-20A, BH25HQ-20A, BH25LQ-20A, BH25UQ-20A, BH25HQ-40A, BH25LQ-40A, BH25UQ-40A
[Macronix] MX25L25655E
软件更新: 修正W25Q32BV容量错误

更新日期: 2020-03-12
软件版本: V4.52
增加芯片: [Adesto] AT25SF641B
[NORMEM] NM25Q64EVB, NM25Q128EVB
[Winbond] W25Q16JW
软件更新: 缓冲区无数据/文件未加载提示

更新日期: 2019-12-27
软件版本: V4.51
增加芯片: [Belling] BL24CM01A, BL24CM02A
[Winbond] W25M512JW
[HuaHong ZealCore]BH25Q128AS [ISP]

更新日期: 2019-12-10
软件版本: V4.51
增加芯片: [EON(cFeon)] EN25QH32B
[ISSI] IS25LE128E, IS25LE256E, IS25LE512M, IS25LP064D, IS25LP256E, IS25WE128E, IS25WE256E, IS25WE512M, IS25WP064D, IS25WP256E

更新日期: 2019-12-04
软件版本: V4.51
增加芯片: [HuaHong ZealCore] BH25Q40AL
[Zbit Semiconductor] ZB25D80B, ZB25LD40, ZB25LQ80, ZB25LQ16, ZB25LQ32, ZB25WD40

更新日期: 2019-11-12
软件版本: V4.51
增加芯片: [Belling] BL24C02F, BL24C04F, BL24C08F, BL24C32F, BL25CM1A, BL25CM2A
[DOUQI] DQ25Q128AS
[Macronix] MX25U3232F, MX25U6432F, MX25U12832F, MX25U12872F, MX25U12892F, MX25V8033F, MX77L12850F
[Puya Semiconductor] P25Q40U
[Tongxin Microelectronics] TH25D-20LA
软件更新: FM24CxxD 引脚检测参数

更新日期: 2019-10-28
软件版本: V4.50
增加芯片: [GigaDevice] MD25Q80C,
[ROHM] BR25A256, BR25A512, BR25A1M
[Micron] MT25QU128ABA, MT25QU256ABA

更新日期: 2019-10-11
软件版本: V4.50
增加芯片: [Adesto] AT25FF321A, AT25XE321D
[GigaDevice] GD25B128E, GD25Q128E

更新日期: 2019-09-19
软件版本: V4.50
增加芯片: [Microchip] SST25PF040C

更新日期: 2019-09-10
软件版本: V4.50
增加芯片: [GigaDevice] GD25Q32E, GD25Q64E, GD25WQ32E, GD25WQ64E

更新日期: 2019-08-15
软件版本: V4.50
增加芯片: [Giantec] GT25C512

更新日期: 2019-08-07
软件版本: V4.50
增加芯片: [Adesto] AT25SF321B, AT25QF641, AT25QF128A, AT25QL128A
[SST] SST25PF020B
[XMC] XM25QE16B, XM25QH32C, XM25QU80B, XM25QU16B, XM25QU64B,XM25QU128B

更新日期: 2019-07-16
软件版本: V4.50
增加芯片: [Adesto] AT45DB641E
[Puya Semiconductor] P25Dxx, P25Fxx

更新日期: 2019-06-24
软件版本: V4.49
增加芯片: [ACE Technology] ACE25QC320G, ACE25QC640G, ACE25QC128G
[Fudan Microelect] FM25Q04/Q08/Q08A/Q16/Q16A/Q32A OTP区域

更新日期: 2019-06-14
软件版本: V4.49
增加芯片: [Winbond] W25Q128JW

更新日期: 2019-05-29
软件版本: V4.48
增加芯片: [Boya Microelectronics] BY25Q40AW
[Tongxin Microelectronics] TH25Q-80UA

更新日期: 2019-05-21
软件版本: V4.48
增加芯片: [GigaDevice]GD25E32E, GD25Q16E, GD25WQ80E, GD25WQ16E
[Tongxin Microelectronics] TH25Q04H/TH25Q04U
[Winbond] W25R128FV
[XMC] XM25QH64BxxG/XM25QH64BxxQ, XM25QH128BxxG/XM25QH128BxxQ

更新日期: 2019-05-06
软件版本: V4.48
增加芯片: [GigaDevice] GD25D05C, GD25D10C, GD25D20C, GD25D40C, GD25D80C, GD25Q80E, GD25Q256D
[Micron] MT25QL512ABB
软件更新: 优化SP16系列芯片型号检测算法

更新日期: 2019-04-23
软件版本: V4.48
增加芯片: [GigaDevice] GD25LH05C, GD25LH10C, GD25LH20C, GD25LH40C, GD25LH80C, GD25LH16C
[Fudan Microelect] FM24C04D, FM24C08D, FM24C16D, FM24C32D, FM24C64D, FM24C256E, FM24C512D ISP 模式 (SP16 only)

更新日期: 2019-04-12
软件版本: V4.48
增加芯片: [Adesto] AT25SF641, AT25SL321, AT25SL641, AT25SL128A

更新日期: 2019-04-03
软件版本: V4.47
增加芯片: [CYPRESS] CY15B104Q
[Fudan Microelect] FM25W128
[Macronix] MX25U25673G
[XTX] XT25Q04C, XT25W08B, XT25W16C, XT25W32B, XT25W64B

更新日期: 2019-03-22
软件版本: V4.47
增加芯片: [Winbond] W25Q128JW(DTR)
[GigaDevice] GD25LB256E
[Zetta] ZD25Q16 / ZD25Q32

更新日期: 2019-03-06
软件版本: V4.46
增加芯片: [ROHM] BR93G46-3/BR93G46-3A/BR93G46-3B, BR93G56-3/BR93G56-3A/BR93G56-3B, BR93G66-3/BR93G66-3A/BR93G66-3B
BR93G76-3/BR93G76-3A/BR93G76-3B, BR93G86-3/BR93G86-3A/BR93G86-3B
[Macronix] MX25U12873F [ISP] (SP16 only)

更新日期: 2019-03-04
软件版本: V4.46
增加芯片: [Boya Microelectronics] BY25Q40AL
Macronix] MX25L25635E [WSON8]
[Winbond] W25Q16JL
软件更新: 修正P25Q128算法/OTP区域烧录失败的问题

更新日期: 2019-01-24
软件版本: V4.46
增加芯片: [Winbond] W25Q512JV
[Micron] MT25QU512ABB (MLP8 8*6)

更新日期: 2019-01-21
软件版本: V4.46
增加芯片: [CFX] GM25Q16 (for test only)
[GigaDevice] GD25LH32D

更新日期: 2019-01-04
软件版本: V4.46
增加芯片: [Adesto] AT25SF128A

更新日期: 2018-12-26
软件版本: V4.46
增加芯片: [Puya] P25Q128L
软件更新: GD25LQ256C / GD25LQ256D / GD25LE256D 配置功能
更新部分芯片(GD25/P25)配置位描述

更新日期: 2018-12-19
软件版本: V4.46
增加芯片: [Puya] P25Q128H / P25Q128U
[XTX] XT25F01D,XT25F02D, XT25Q01D, XT25Q02D, XT25W01D, XT25W02D
软件更新: 更新部分SPI EEPROM算法 (CAT25M01)

更新日期: 2018-12-13
软件版本: V4.46
增加芯片: [GigaDevice] GD25LQ16C, GD25LE05C, GD25LE10C, GD25LE20C, GD25LE40C, GD25LE80C
GD25LE16C, GD25LE32D, GD25LE64C, GD25LE128D, GD25LE256D

更新日期: 2018-12-11
软件版本: V4.46
增加芯片: [XTX] XT25F128B, XT25Q16C, XT25Q128B

更新日期: 2018-11-27
软件版本: V4.46
增加芯片: [Adesto] AT25PE20, AT25PE40, AT25PE80
[GigaDevice] GD25LQ05C, GD25LQ10C, GD25LQ20C
[LRC] LR25Q128S
软件更新: 修正BR9016烧录错误问题
更新GT93C86烧录算法, 解决某些情况烧录失败的问题 (SP16 only)

更新日期: 2018-11-19
软件版本: V4.45
增加芯片: [ATMEL] AT24C01C, AT24C01D, AT24C02D, AT24C04D, AT24C08D, AT24C16D
[Puya Semiconductor]P25Q32L, P25Q64L
[XTX] XT25F32B(4x256), XT25F64B(4x256)

更新日期: 2018-11-12
软件版本: V4.45
软件更新: 修正MX66U51235F [WSON8]烧录错误 (SP16 only)
修正部分93(L)C86芯片烧录错误 (SP8 only)

更新日期: 2018-11-01
软件版本: V4.45
增加芯片: [ACE Technology] ACE25QC320G, ACE25QC640G, ACE25QC128G
[Boya] BY5Q80BS
[Fremont] FT25LX02, FT25LX04
[Macronix] MX25L25633F, MX25L25672F, MX25L25733F, MX25U4035F, MX25U6433F, MX25U25645G
[Puya Semiconductor] P25Q06L, P25Q06U, P25Q11L, P25Q11U, P25Q21L, P25Q21U
[XTX] FT25LX02, FT25LX04

更新日期: 2018-10-15
软件版本: V4.45
增加芯片: [Puya Semiconductor] P25Q06H, P25Q11H, P25Q21H
[XTX] XT25Q64B
[HuaHong ZealCore] H25S40/S80/S16/S32/S64/S128

更新日期: 2018-09-05
软件版本: V4.45
增加芯片: [XMC] XM25QH64A(OTP), XM25QH128A(OTP)
[AMIC Technology] A25LMQ64

更新日期: 2018-08-24
软件版本: V4.44
软件更新: 更正ISSI IS25LP512M/IS25WP512M 芯片ID

更新日期: 2018-08-22
软件版本: V4.44
增加芯片: ISSI IS25LP080D, IS25LP032D, IS25LP128F, IS25LP256D, IS25LP512M
ISSI IS25WP128F, IS25WP256D, IS25WP512M

更新日期: 2018-08-17
软件版本: V4.44
增加芯片: HeYang Tek. HY25D04U, HY25D08U, HY25D16U, HY25Q32U, HY25Q64U, HY25Q128U

更新日期: 2018-08-06
软件版本: V4.43
增加芯片: GigaDeivce GD25B256D
Macronix MX25V512F, MX25U1633F
EVERSPIN MR25H256

更新日期: 2018-07-28
软件版本: V4.43
增加芯片: GigaDeivce MD25Q32C, GD25Q40C(OTP)

更新日期: 2018-07-20
软件版本: V4.43
软件更新: 部分芯片存储区域名称更正
GT93C86参数修改, 增强烧录稳定性
增加芯片: ACE Technology ACE24AC04, ACE24AC08, ACE24AC16, ACE24AC64, ACE24AC128, ACE24AC256, ACE24AC512
ACE Technology ACE24LA02A, ACE24LA04A, ACE24LA08A, ACE24LA64A, ACE24LA256A, ACE24LA512A
Boya Microelectronics BY25D80AS [ISP]
EON(cFeon) EN25QH128A
GigaDevice GD25D05C,GD25D10C, GD25Q40C
Zbit Semiconductor ZB25VQ40(3x256), ZB25VQ80(3x256), ZB25VQ16(3x256), ZB25VQ32(3x256)

更新日期: 2018-07-16
软件版本: V4.42
软件更新: 缓冲区地址历史按钮bug
P25Q32H 配置选项描述更正
P25Q80H/P25Q80L/P25Q16H/P25Q16L/P25Q32H烧录速度优化
增加芯片: Puya P25Q64H
GD25LD20C
ZB25VQ64
GD25Q80B/GD25Q80C/GD25Q16B/GD25Q16C/GD25Q32B... [ISP]烧录支持

更新日期: 2018-07-02
软件版本:V4.42
软件更新: 缓冲区编辑, 增加16bit格式显示
增加芯片: FORESEE(江波龙) FS25Q004, FS25Q008, FS25Q128
Catalyst/ON Semiconductor CAT93C46R(W), CAT93C46(J,W), CAT93C56(J,W), CAT93C57(J,W), CAT93C66(J,W), CAT93C86(J,W)
XTX FT25H32, FT25H64
Zetta ZD25Q64
GigaDevice MD25Q128

更新日期: 2018-06-20
软件版本:V4.40
软件更新: 更正ROHM BR93H系列烧录算法

更新日期: 2018-06-15
软件版本:V4.40
增加芯片: Winbond W25Q32JW, W25Q32JW-DTR

更新日期: 2018-06-13
软件版本:V4.40
更新内容: T25S40增加配置功能

更新日期: 2018-06-07
软件版本:V4.40
更新内容: 增加软件在线升级功能
增加芯片: GigaDevice MD25Q16C

更新日期: 2018-05-29
软件版本:V4.39
增加芯片: Zbit Semiconductor ZB25VQ40, ZB25VQ80
LRC LR25D40S, LR25Q32S, LR25Q64S

更新日期: 2018-05-18
软件版本:V4.39
更新内容: 更新手动命令按钮界面
更新缓冲区编辑/文件加载/文件保存界面, 解决部分高分辨率下存在的显示缺陷
增加芯片: Boya BY25Q16BS
Puya P25Q40H(OTP), P25Q40L(OTP), P25Q80H(OTP), P25Q80L(OTP), P25Q16H(OTP), P25Q16L(OTP), P25Q32H(OTP)

更新日期: 2018-05-14
软件版本:V4.38
固件更新:V2.66.311(SP16系列)
更新内容: 修正部分芯片(FM24C04D/FM4C08D/P24C02C/P24C04C/P24C08C), 脱机模式烧录Security Sector/ID Page页的错误
修正部分芯片配置信息显示乱码的问题
更改手动操作按钮排序: 读取按钮位于最底部
英文版本, 修正Auto Detect Device Type菜单禁用

更新日期: 2018-05-10
软件版本:V4.37
增加芯片: XTX XT25F32B, XT25F64B, XT25Q32B
AT25XE512C, AT25XE011, AT25XE021A, AT25XV021A, AT25XV041B
SPANSION S25FL512S(增加WSON8封装支持)
软件更新: 修正软件在重新连接编程器型号时, 可能会出现软件运行错误的问题.

更新日期: 2018-05-04
软件版本:V4.36
软件更新: SP16系列: 修正部分芯片ISP模式烧录时, 没有正确解除保护的问题
增加芯片: XMC XM25QH256B, XM25QU256B, XM25QU20B, XM25QU40B, XM25QH40B
MX25L3233F [ISP]

更新日期: 2018-05-03
软件版本:V4.36
增加芯片: ISSI IS25WP020D, IS25WP040D, IS25WP080D, IS25WP016D, IS25WP032D, IS25WP064A
ON Semiconductor CAV25010, CAV25020, CAV25040, CAV25080, CAV25160, CAV25320, CAV25640, CAV25128, CAV25256, CAV25512, CAV25M01
GigaDeivce GD25LE16C
KH25L12855F

更新日期: 2018-04-21
软件版本:V4.36
固件更新:V2.65.306(SP16系列)
软件更新: SP16系列: 修改SPI FLASH保护位清除方式, 在擦除/编程时, 之前的软件总是对SR进行写00h操作; 现修改为, 先检查SR中的相关保护位是否为1, 以决定是否对SR写00h操作; 适用于大多数常见厂商的芯片
增加芯片: FORESEE FS25Q016/FS25Q032/FS25Q064;
Fudan FM25Q032A/FM25Q128, FM25W01/FM25W02/FM25W04/FM25W16/FM25W32;
XMC XM25QH80B

更新日期: 2018-04-11
软件版本:V4.35
增加芯片: AT34C02C, AT34C02D

更新日期: 2018-04-09
软件版本:V4.35
增加芯片: GD25S512MD, P25Q16L, P25Q32H

更新日期: 2018-03-20
软件版本:V4.35
增加芯片: MD25Q64C, BH25Q128AS, ZB25VQ128

更新日期: 2018-03-14
软件版本:V4.35
增加芯片: FM25M4AA/FM25M4SA

更新日期: 2018-03-06
软件版本:V4.34
增加芯片: AT25010B/AT25020B/AT25040B/AT25128B/AT25256B/AT25512/AT25M01/AT25M02
XT25F01B/XT25F02B/XT25Q01B/XT25Q02B

更新日期: 2018-02-27
软件版本:V4.34
软件更新: Mcronix部分芯片在Individual Sector Protect Mode时增加自动解锁功能/Gang Block Unlock

更新日期: 2018-02-02
软件版本:V4.34
增加芯片: XM25QA64A, GD25LQ40C, GD25LQ80C, S25FL064L, BY25Q128AS, P25Q16H(SP8 series)
软件更新: 更改芯片分类方式(选择芯片型号时)

更新日期: 2018-01-23
软件版本:V4.33
软件更新: 修正FT25L08/FT25H08 ID错误, XT25Q08B容量错误

更新日期: 2018-01-20
软件版本:V4.33
增加芯片: FT25L08/FT25H08, XT25F08B/XT25Q08B, BH25D05A/BH25D10A/BH25D20A/BH25D40A, XM25QH32B(OTP), GD25LQ256D, W25Q256JW

更新日期: 2018-01-03
软件版本:V4.32
增加芯片: FM25Q64, ZD25Q40
软件更新: W25Q128BV TceMax 40S->200S

更新日期: 2017-12-18
软件版本:V4.32
增加芯片: BH25Q64BS/H25S64, BH25Q32B更名为BH25Q32BS

更新日期: 2017-12-13
软件版本:V4.32
增加芯片: MX25L12833F, MX25L12872F, MX25L25673G, MX25L51273G, MX25V2033F, BY25Q64AS

更新日期: 2017-11-28
软件版本:V4.32
增加芯片: GD25LB64C(OTP), GD25WD20C/WD40C, MX25U25635F,LE25S20/S40,LE25S81A/S161,LE25U20A/U40C,LE25W81

更新日期: 2017-11-09
软件版本:V4.32
增加芯片: GD25LB128D

更新日期: 2017-10-19
软件版本:V4.32
增加芯片: XT25F04B, XT25Q04B

更新日期: 2017-9-11
软件版本:V4.32
增加芯片: XT25F16B, ZB25VQ16

更新日期: 2017-8-31
软件版本:V4.32
软件更新: W25Q256JV-DTR配置文件

更新日期: 2017-8-17
软件版本:V4.32
增加芯片: HuaHong BH25D16A(H25S16)/BH25Q32B(H25S32)
增加芯片: ACE25AC512G/100G/200G/400GL

更新日期: 2017-8-11
软件版本:V4.32
软件更新: 更新SPI FLASH型号检测算法

更新日期: 2017-8-10
软件版本:V4.31
增加芯片: IS25LP016D, W25Q257FV, W25Q257JV, XM25QU64A
软件更新: 更新WINBOND W25QxxJV系列配置选项

更新日期: 2017-8-7
软件版本:V4.31
增加芯片: FM24C128D, BY25Q32BS, CW24C512, GD25B127D, GD25LQ32D/LQ128D(SP16 only)
软件更新: 更新芯片型号检测算法, 更新FM24CxxD容量单位
应Fremont厂商要求更新FT25H16算法

更新日期: 2017-7-28
软件版本:V4.30
增加芯片: W25Q80DL, MX25U25645G(SP16 only), S25FL128L(SP16 only)
***S25FL128L部分特殊配置状态暂时不支持

更新日期: 2017-7-26
软件版本:V4.30
增加芯片: GPR25L080B [ISP]

更新日期: 2017-7-19
软件版本:V4.30
增加芯片: Puya P25X05/X10/X20/X40, P25R05L/R10L/R20L/R40L, P25R05H/R10H/R20H/R40H, P25R05U/R10U/R20U/R40U

更新日期: 2017-7-18
软件版本:V4.30 (匹配SP16系列V2.60.268固件)
固件更新:V2.60.268 (SP16系列)
增加引脚检测延时, 解决适配器焊接有电容时, 无法正确检测到芯片取走的问题
在使用USB-HUB的情况下, 当HUB重新连接时, 退出芯片插入/取走检测模式
在USB模式, 支持ATE信号输出及控制(仅SP16-FX)
软件更新:FlyPRO_MCP(SP16系列多机控制软件)更新: V0.15
解决在某个芯片烧录失败时, 下次无法继续烧录的问题
芯片ID错误时, LED指示不正确
固件升级功能支持, 匹配SP16系列V2.60.268固件
联机帮助更新

更新日期: 2017-7-13
软件版本:V4.29
增加芯片: CAT25M01/CAT25M02

更新日期: 2017-7-4
软件版本:V4.29
增加芯片: XMC XM25QH16B, XM25QH32B

更新日期: 2017-7-3
软件版本:V4.29
增加芯片: SST26VF064B(ISP模式烧录)
软件更新: 部分ODM产品无法联机修正
软件联机帮助内容更新
P25Q80H/L算法更新(恢复DP)

更新日期: 2017-6-26
软件版本:V4.28
增加芯片: BL24C02A/04A/08A/16A/32A/64A/128A/256A/512A; P25Q80H/Q80L

更新日期: 2017-6-19
软件版本:V4.28
增加芯片: AT25DF081A/AT25DF321A

更新日期: 2017-6-15
软件版本:V4.28
增加芯片: MT25QU512ABB

更新日期: 2017-6-8
软件版本:V4.28
增加芯片: W25Q256JV

更新日期: 2017-6-7
软件版本:V4.28
软件更新: MX25V8035F/KH25V8035F等配置信息修正

更新日期: 2017-6-6
软件版本:V4.28
软件更新: MX25V8035F/KH25V8035F等配置寄存器读/写支持
软件更新: MCP软件更新V0.14, 界面显示问题修正

更新日期: 2017-5-25
软件版本:V4.28
软件更新: 部分SOT23-5芯片引脚检测显示问题

更新日期: 2017-5-18
软件版本:V4.27
增加芯片: MX25L1006F, MX25U8035F

更新日期: 2017-5-9
软件版本:V4.26
增加芯片: FM24NC512, FM25Q16A, FM24C256E; T25S40; LR25D80S/LR25D16S

更新日期: 2017-4-17
软件版本:V4.24
增加芯片: EN25F05A/F10A/F20A/F20A(2N)/QH16B
软件更新: GD25Q256C 配置更新

更新日期: 2017-4-11
软件版本:V4.24
软件更新: 算法更新: S25FL256S(后缀含'Z')

更新日期: 2017-3-31
软件版本:V4.24
增加芯片: GPR25L3203F, GPR25L6403F, FM25M64C

更新日期: 2017-3-31
软件版本:V4.24
增加芯片: KH25L12833F, MX25U512445G, MX25V1006F
软件更新: 错误修正: GPR25L1603E芯片ID错误

更新日期: 2017-3-28
软件版本:V4.24
软件更新: 错误修正: PN25F64B SR(OTP)烧录支持/写入错误问题修正

更新日期: 2017-3-27
软件版本:V4.24
增加芯片: EN25Q80B/EN25Q16B, EN25QH16A/EN25QH32A

更新日期: 2017-3-23
软件版本:V4.23
增加芯片: XT25F128A, IS25LP256,

更新日期: 2017-3-21
软件版本:V4.23
软件更新: 错误修正: KH25U6439F 容量错误

更新日期: 2017-3-16
软件版本:V4.23
增加芯片: XMC XM25QH64A/XM25QH128A
软件更新: W25Q64JV/W25Q128FW增加配置读/写功能

更新日期: 2017-3-3
软件版本:V4.22
增加芯片: FM25Q02, FM25Q04

更新日期: 2017-3-1
软件版本:V4.22
增加芯片: FM25Q64A(BGA24), ZB25VQ32

更新日期: 2017-2-24
软件版本:V4.22
增加芯片: PN25F04C, PN25F08B, PN25F128B

更新日期: 2017-2-22
软件版本:V4.22
增加芯片: GD25Q20C
软件更新: 错误修正: 新版AT25DF011擦除失败问题

更新日期: 2017-2-21
软件版本:V4.22
增加芯片: ST M24M02, CYPRESS FM24W256

更新日期: 2017-2-16
软件版本:V4.22
软件更新: 所有GD25系列芯片增加读取配置功能

更新日期: 2017-2-14
软件版本:V4.22
增加芯片: W25Q128JV-DTR, MT25QU256ABA, MX25U2033(OTP)
软件更新: 错误修正: MX25U5121E/1001E/2032E/2033E芯片容量错误
软件更新: 优化USB设备联机处理

更新日期: 2017-2-9
软件版本:V4.21
增加芯片: CW24C32A, CW24C64A, CW24C128A

更新日期: 2017-1-16
软件版本:V4.21
增加芯片: P25Q05H/L; P25Q10H/L; P25Q20H/L; P25Q40H/L

更新日期: 2017-1-9
软件版本:V4.21
增加芯片: SST26VF064B(SOIC16) (仅SP16系列)

更新日期: 2017-1-6
软件版本:V4.21
增加芯片: DQ25Q128AL
增加芯片: GD25Q127C(OTP)

更新日期: 2016-12-16
软件版本: V4.21

增加芯片: Cypress FM25V01/01A/02/02A/FM25V05/10/20/20A

增加芯片: Cypress FM24V01/01A/02/02A/FM25V05/10

***芯片FM25Vxx/FM24xx需要在适配座上加0.1uf电容

增加芯片: MX25L8006E(OTP)

软件更新: FX机型下载脱机数据时默认选择ATE接口控制


更新日期: 2016-11-29
软件版本: V4.20

增加芯片: GD25Q64B/64C(HD), MX25L3255E/KH25L3255E


更新日期: 2016-11-21
软件版本: V4.20

增加芯片: S25FS256S/S25FS512S


更新日期: 2016-11-14
软件版本: V4.20

增加芯片: W25M512JV

更新S70FL256P烧录算法, 解决在烧录部分文件可能导致失败的情况


更新日期: 2016-11-9
软件版本: V4.20

修正部分93C86烧录错误

Fudan芯片FM25Q08A等增加配置功能(除SP8-A外)

GigaDevice/Winbond精确控制擦除超时时间(SP16 only)

解决大部分SPI系列芯片在擦除过程中芯片取走时, 烧录器超时等待问题

PN25F64增加OTP烧录器支持(除SP8-A外)

增加芯片: ZB25D40/ZB25Q64


更新日期: 2016-10-10
软件版本: V4.19

从此版软件开始, 软件安装包含SP16系列多机控制软件

增加芯片: MT25QL128AB, MT25QL256ABA, MT25QL512AB


更新日期: 2016-09-29
软件版本: V4.19

增加芯片: BH25D80A, BH25Q16A, BH5Q32A


更新日期: 2016-09-26
软件版本: V4.18

增加芯片: SST25WF040B


更新日期: 2016-09-21
软件版本: V4.18

增加芯片: SST26VF016B


更新日期: 2016-09-20
软件版本: V4.18

增加芯片: PN25F64B


更新日期: 2016-09-18
软件版本: V4.18

增加芯片: W25Q128JV, W25Q80JV, EN25S10A/40A/80A/64A


更新日期: 2016-09-12
软件版本: V4.18

增加芯片: KH25V8035F

修正部分24C01芯片算法错误


更新日期: 2016-09-02
软件版本: V4.18

增加芯片: BY25D05/10/20/40/80/16


更新日期: 2016-09-01
软件版本: V4.18

增加芯片: EN25QA32A, EN25QA64A


更新日期: 2016-08-26
软件版本: V4.18

增加芯片: S25FL512S; 更新S25FL128S/256S配置读写


更新日期: 2016-08-23
软件版本: V4.18

增加芯片: SST26VF032B


更新日期: 2016-08-16
软件版本: V4.18

增加S25FL128S芯片配置功能, 修正BG25Q系列芯片配置功能


更新日期: 2016-08-11
软件版本: V4.18

增加芯片: PN25F16B

修正BN25F04A 芯片ID


更新日期: 2016-08-04
软件版本: V4.17

增加芯片: S25FL256S [SO16]


更新日期: 2016-08-01
软件版本: V4.17

修改内容: 修正上一版本错误(下载脱机数据时, 没有显示文件名)


更新日期: 2016-07-27
软件版本: V4.16

修改内容: 修正软件在设置自动序列号时, 错误提示"DLL invalid"的问题

在缓存区数据被修改时, 将加载的文件显示成灰色


更新日期: 2016-07-20
软件版本: V4.15

修改内容: 增加文件校验和信息


更新日期: 2016-07-13
软件版本: V4.14

修改内容: 提高部分WINBOND芯片的烧录速度(仅SP16系列编程器)


更新日期: 2016-07-12
软件版本: V4.14

增加芯片: KH25L6455F [SOP8]


更新日期: 2016-07-06
软件版本: V4.14

增加芯片: W25Q16JV


更新日期: 2016-06-29
软件版本: V4.14

增加芯片: 24LCS22A


更新日期: 2016-06-27
软件版本: V4.14

增加芯片:
Macronix: MX25L12836E [WSON8]
Fudan Microelect: FM24C32D, FM25080, FM25160, FM25320, FM25Q08A
Adesto Technologies: RM24C32C, RM24C64C, RM24C128C, RM24C256C, RM24C512C


更新日期: 2016-06-16
软件版本: V4.13

增加芯片: 恒烁半导体(Zbit Semiconductor) ZB25D80/ZB25D16


更新日期: 2016-05-25
软件版本: V4.12

增加芯片: MX25V1035F/MX25V2035F
软件更新: 自动操作选项设置增加模板功能


更新日期: 2016-05-11
软件版本: V4.11

增加芯片厂商: BOYA


更新日期: 2016-05-03
软件版本: V4.10

修正控件显示缺陷


更新日期: 2016-04-25
软件版本: V4.09

增加芯片: GD25LB64C, GD25LB128C, KH25L3296F, MX25U1001E, MX25U5121E


更新日期: 2016-04-21
软件版本: V4.09

增加芯片: MX25L3236F, MX25L6436F, KH25L3236F, KH25L6436F
修正FM24CxxD芯片算法错误


更新日期: 2016-04-08
软件版本: V4.09

增加芯片: P24C02/P24C04/P24C08/P24C16/P24C32/P24C128/P24C256/P24C512/P24CM01


更新日期: 2016-04-05
软件版本: V4.08

增加芯片: S25FL116K


更新日期: 2016-04-01
软件版本: V4.08

增加芯片: MX25V4035F/MX25V8035F/MX25V1635F, KH25V1635F, W25Q10EW/W25Q20EW/W25Q40EW/W25Q80EW

软件更新: 支持缓冲区参数临时记忆


更新日期: 2016-03-22
软件版本: V4.07

增加芯片: W25Q64JV, GPR25L0805E, GPR25L1603E, GPR25L3203E, GPR25L6403E, GPR25L12805F


更新日期: 2016-03-12
软件版本: V4.07

更新算法, 修正部分芯片状态寄存器清零失败问题
主信息窗口过多时删除较早信息, 不再全屏清除


更新日期: 2016-03-11
软件版本: V4.06

增加芯片: HuaHong BH25Q40A/BH25Q80A


更新日期: 2016-03-08
软件版本: V4.06

增加芯片: W25Q16FW


更新日期: 2016-03-07
软件版本: V4.06

更新软件GUI


更新日期: 2016-03-03
软件版本: V4.06

增加芯片: KH25L3296E, GD25LQ05B/GD25LQ10B/GD25Q127C


更新日期: 2016-02-19
软件版本: V4.06

增加芯片: MX25L6456E


更新日期: 2016-02-16
软件版本: V4.06

增加芯片: EN25QH64


更新日期: 2016-01-22
软件版本: V4.06

Microchip 93LC86C 分割为x8和x16


更新日期: 2016-01-07
软件版本: V4.06

增加芯片 Winbond: W25Q20EW(仅SP16系列);


更新日期: 2015-12-28
软件版本: V4.06

修正部分N25Q SOP16封装芯片算法错误


更新日期: 2015-12-24
软件版本: V4.06

增加芯片 Spansion: S25FS128S(仅SP16系列);


更新日期: 2015-12-22
软件版本: V4.06

增加芯片 Spansion: S70FL256P;


更新日期: 2015-12-18
软件版本: V4.06

修正GD25QxxC / W25Q128FV等写保护解锁功能


更新日期: 2015-11-26
软件版本: V4.06

增加芯片 Winbond: W25Q32JV;
修正软件错误: SP8-HX机台(ATE)控制功能


更新日期: 2015-11-19
软件版本: V4.05

增加芯片
GigaiDeivce: GD25B32C/GD25B64C;
EON(CFeon): EN25QH256;
ST(MICRON): M45PE10/M45PE20/M45PE40/M45PE80/M45PE16;
Fujitsu: MB85RC04V/RC16/RC64/RC128A/RC256V; MB85RS16/RS64/RS128B/RS256B/RS1MT/RS2MT

固件升级
SP16系列固件升级为V2.40.242, 调整启动时间


更新日期: 2015-11-11
软件版本: V4.02

增加芯片: DOUQI(豆萁科技): DQ25Q64A

算法更新: 取消通用24C02/04/08等芯片的A2/A1/A0引脚检测


更新日期: 2015-11-05
软件版本: V4.01

增加芯片: ATMEL: AT24CM01/AT24CM02

算法更新: 24系列1024Kbit以上芯片ISP算法错误修正


更新日期: 2015-11-04
软件版本: V4.01

增加芯片:


更新日期: 2015-10-28
软件版本: V4.00

增加芯片:


更新日期: 2015-10-20
软件版本: V3.40

增加芯片:


更新日期: 2015-10-14
软件版本: V3.40

增加芯片:


更新日期: 2015-10-12
软件版本: V3.39

修改内容 :


更新日期: 2015-09-18
软件版本: V3.39

增加芯片: AT25SF161, AT25SF321


更新日期: 2015-09-14
软件版本: V3.39

增加芯片: [SP16]修正24LC1025芯片算法更新日期: 2015-09-08
软件版本: V3.39

增加芯片: Microchip 93AA46A/B/C 等SOT23-6封装(SP16 only)
      SST25WF080B (SP16 only)更新日期: 2015-08-28
软件版本: V3.39

增加芯片: Paragon PN25F04A/PN25F08/PN25F16/PN25F32; BN25F04A


更新日期: 2015-08-24
软件版本: V3.38

增加芯片: ST M95M01/M95M02


更新日期: 2015-08-20
软件版本: V3.38

修改内容: 更新AT45DBxx系列算法, 解决Adesto公司新版芯片不能正常烧录的问题.更新日期: 2015-08-17
软件版本: V3.38

增加芯片:
CAT25512


更新日期: 2015-08-07
软件版本: V3.37

增加芯片:
AT25DF256
AT25DF512C
AT25DF011
AT25DF021A
AT25DF041B
AT25DN256
AT25DN512C
AT25DN011


更新日期: 2015-07-27
软件版本: V3.37

更新内容:
增加芯片: MX25R512F, MX25R1035F, MX25R2035F, MX25R4035F
MX25R8035F, MX25R1635F
MX25V1006E, MX25V2006E, MX25V4006E, MX25V8006E
增加芯片: Zetta/ZD25D20, ZD25D40, ZD25D80, ZD25D16更新日期: 2015-07-18
软件版本: V3.35

更新内容:
增加芯片: KH25L6455F

更新日期: 2015-07-05
软件版本: V3.35

更新内容:
增加芯片: FM24NC32/FM24NC128; FM24C64D; FM25640

更新日期: 2015-07-02
软件版本: V3.34

更新内容:
修正错误: MX25L8006/MX25L1606E, OTP烧录错误

更新日期: 2015-06-18
软件版本: V3.33

更新内容:
增加芯片MX25L25735E

更新日期: 2015-06-16
软件版本: V3.32

更新内容:
更新SP16系列固件(硬件系统)


更新日期: 2015-05-28
软件版本: V3.32

更新内容:
增加芯片:ACE25C512G/100G/400G/800G/160G/320G更新日期: 2015-05-22
软件版本: V3.31

更新内容:
增加芯片:GD25Q16C/GD25VQ16C
ST M24LR04E-R(SP16 only)更新日期: 2015-05-04
软件版本: V3.31

更新内容:
增加芯片:S25FL127S [SOIC16]


更新日期: 2015-04-27
软件版本: V3.31

更新内容:
chksum在文件加载和芯片读取过程中不显示。
增加芯片:MX25R3235F/MX25R6435F
KH25L25635F/MX25L12845G/MX25L12865F
MX25L25645G/MX25V6473F/MX25V6433F

增加芯片:GPR25L005E/011E/021E/041B/081B/322B/642B..

更新日期: 2015-04-16
软件版本: V3.30

更新内容:
KH25L12835F 配置(状态寄存器)读写支持
自动序列号功能增加ASCII DEC, ASCII HEX编码功能.
增加芯片M34F04


更新日期: 2015-04-09
软件版本: V3.25

更新内容:
MX25L12835F 增加Security Register读写支持.

更新日期: 2015-03-26
软件版本: V3.25

更新内容:
增加型号: KH25L3233F/KH25L6433F

更新日期: 2015-03-25
软件版本: V3.25

更新内容:
增加型号: N25Q256(SP8 series)
MX25L12835F增加T/B配置位写入功能
增加芯片: IS25CD025/512/010, IS25LD020/040
增加芯片: S25FL204K(for SP8-A)

更新日期: 2015-03-20
软件版本: V3.24

更新内容:
增加型号: MD25D40(SOT23-6) (此芯片需要使用特殊适配器)
修正MX25L5121E芯片数据

更新日期: 2015-03-05
软件版本: V3.23

更新内容:
增加型号: MXIC MX25L6433F, MX25L6473F, MX25L3273F
修正AMIC A25L016T / A25L016U 烧录算法


更新日期: 2015-03-02
软件版本: V3.23

更新内容:
增加型号: MXIC MX25L2026D, MX25U1635F


更新日期: 2015-02-28
软件版本: V3.23

更新内容:
增加型号: ISSI IS25CQ032
IS25LP032/064/128
IS25LQ025B/512B/010B/020B/040B
IS25WD020/040 (SP16 only)
IS25WQ020/040/080 (SP16 only)
IC25LP064/128更新日期: 2015-02-03
软件版本: V3.23

更新内容:
增加型号: MX25L12835F(OTP), OTP区域烧录支持 (SP16 only)

更新日期: 2015-01-29
软件版本: V3.23

更新内容:
增加型号: GD25Q32C, W25Q32FW(SP16 only)

更新日期: 2015-01-08
软件版本: V3.23

更新内容:
增加型号: Hua Hong K24C128/256

更新日期: 2014-12-30
软件版本: V3.23

更新内容:
增加型号: Fidelix/FM25M04A (SP16系列)

更新日期: 2014-12-22
软件版本: V3.23

更新内容:
GD25Q21B, GD25Q41B增加配置功能.

更新日期: 2014-12-15
软件版本: V3.22

更新内容:
增加型号: Mxic/MX25L3233F, ISSI/IS25LP128

更新日期: 2014-12-04
软件版本: V3.22

更新内容:
增加型号: Chrontel/CH9044
增加芯片: GigaDevice GD25Q256, GD25Q512MC


更新日期: 2014-12-01
软件版本: V3.21

更新内容:
更新SP8系列更新25 SPI FLASH上电时序.
增加型号: KH25L6455E, AMIC/A25L040A.

更新日期: 2014-11-03
软件版本: V3.20

更新内容:
增加型号:HK25L512E, HK25L5121E, KH25L1006E, KH25L1021E, KH25L2026E, KH25L4026E,
KH25L8008E, KH25L8035E, KH25L8073E, KH25L1633E, KH26L1673E, KH25L1691E,
KH25L3208E, KH25L3235E, KH25L3239E, KH25L3273E, KH25L6408E, KH25L6435E,
KH25L6439E, KH25L6473E, KH25L12873E
*** 适用于SP8和SP16全系列
增加型号:KH25U5121E, KH25U4033E, KH25U8033E, KH25U8035E, KH25U1639E, KH25U6439F,
KH25U12839F
*** 适用于SP16系列

升级SP16系列固件--V2.20.B229
SP16-F/SP16-FX增加脱机烧录时, 非空白擦除功能(非空擦除)
更改主窗口缓存区校验和信息, 对多个存储区的芯片, 增加每个区域的校验和信息.
修正软件bug, SP16系列在烧录多个存储区时, 如主存储器对应的缓冲区为空数据, 将导致附件存储区跳空

更新日期: 2014-10-17
软件版本: V3.19

更新内容:
GD25Q80B,GD25Q16B,GD25Q32B,GD25Q64B,GD25128B 增加OTP区域(Security Registers)烧录支持
** 本次更新适用于SP8-B, SP8-F, SP8-FX, SP16-B, SP16-F, SP16-FX;

更新日期: 2014-10-07
软件版本: V3.18

更新内容:
增加芯片: AT25SF041/AT25SF081
SP16系列增加部分芯片ISP烧录支持
*** 芯片增加的详细情况请查看相应编程器的器件列表

更新日期: 2014-09-17
软件版本: V3.18

更新内容:
增加芯片MICRON: N25Q256A11E
增加芯片Fudan Microelectronics: FM24C08D, FM25C512D

更新日期: 2014-09-12
软件版本: V3.18

更新内容:
增加芯片ESMT: F25L32QA(2S)


更新日期: 2014-09-11
软件版本: V3.18

更新内容:
增加芯片KHIC, KH25L3291E


更新日期: 2014-09-09
软件版本: V3.18

更新内容:
增加芯片GigaDevice MD25D32


更新日期: 2014-09-01
软件版本: V3.18

更新内容:
SP8/16系列增加Pm25LQ020/040
SP300U升级支持W25Q系列, MX25L系列等芯片, 固件更新至V2.30


更新日期: 2014-08-26
软件版本: V3.17

更新内容:
SP8-A/SP8-B/SP8-F/SP8-FX/SP8-HX: 升级支持256Mb, 512Mb大容量芯片
代表芯片: W25Q256, MX25L25635/MX25L25636, MX25L51245G等
新增加的大容量芯片仅适用联机操作, 在SP8-F/FX/HX脱机操作中不可支持.


更新日期: 2014-08-21
软件版本: V3.16

更新内容:
增加FM25128, FM25256, FM25512, FM25Q08, FM25Q16...

更新日期: 2014-07-19
软件版本: V3.13

更新内容:
SP8-A: 增加对MD25D05/D10/D20/D40/D80/D16的支持.

更新日期: 2014-07-18
软件版本: V3.13

更新内容:
SPANSION芯片ISP模式烧录增加

更新日期: 2014-07-10
软件版本: V3.13

更新内容:
增加芯片: SST26VF064B, MD25D10/MD25D05/GD25D10B/GD25D05B...

更新日期: 2014-07-07
软件版本: V3.12

更新内容:
KH25L12835F

更新日期: 2014-07-05
软件版本: V3.12

更新内容:
修正软件: SP16-B ISP下载电压选项
增加GigaDevice芯片配置读取功能(状态寄存器)


更新日期: 2014-06-27
软件版本: V3.11

更新内容:
增加型号(SP8-HX/SP16): MX25L25735F
GD25LQ128C(SP16)

更新日期: 2014-06-25
软件版本: V3.09

更新内容:
增加型号(SP8-A): PM25LQ032C....

更新日期: 2014-06-03
软件版本: V3.09

更新内容:
增加型号: Adesto, AT45DB021E, AT45DB041E, AT45DB081E, AT45DB161E, AT45DB321E

更新日期: 2014-05-29
软件版本: V3.08

更新内容:
增加型号: Pm25LQ016(new), IS25LQ512, IS25LQ010, IS25LQ016, IS25LQ080,IS25LQ032

更新日期: 2014-05-21
软件版本: V3.08

更新内容:
增加型号: EN25QH128...


更新日期: 2014-05-04
软件版本: V3.08

更新内容:
增加型号: BX25Q512/10/20/40/80/16/32/64/128...


更新日期: 2014-04-17
软件版本: V3.08

更新内容:
增加型号: MICRON N25Q256A (SP16系列)


更新日期: 2014-04-12
软件版本: V3.08

更新内容:
增加对WIN8系统支持
增加型号: BG25Q32AL, BG25Q64AL, BG25Q128AL (SP16系列)
增加型号: GD25B64C, GD26LQ64C
国产兼容AT24C02/04/08系列芯片烧录算法修改


更新日期: 2014-04-03
软件版本: V3.08

更新内容:
增加型号: BL24C32, BL24C64, GD25Q64C

更新日期: 2014-03-31
软件版本: V3.08

更新内容:
增加BX型号: BX25D40, BX25D80, BX25D16


更新日期: 2014-03-25
软件版本: V3.06

更新内容:
修正SP16系列ISP编程算法错误

更新日期: 2014-03-24
软件版本: V3.05 (3.0.5.65)

更新内容:
增加芯片: A25LQ64-FE(DIP8)
修正软件错误:SP8-FX自动机台操作,在芯片ID错误时,可能会导致芯片没有信号指示输出的问题。
修正SPANSION S25FL164K 芯片ID错误。


更新日期: 2014-03-13
软件版本: V3.04 (3.0.4.63)

更新内容:
增加芯片: BG25Q512A, BG25Q10A, BG25Q20A, BG25Q32A
增加芯片: GD25Q128C


更新日期: 2014-03-11
软件版本: V3.03 (3.0.3.62)

更新内容:
增加芯片N25Q512A, N25W128A,FM25V01/FM25V02/FM25V05/FM25V10/FM25V20...等

更新日期: 2014-02-25
软件版本: V3.03 (3.0.3.62)

更新内容:
增加芯片EN25F40A... 等...


更新日期: 2014-01-14
软件版本: V3.03 (3.0.3.62)

更新内容:
增加芯片GD25B128C


更新日期: 2014-01-13
软件版本: V3.03 (3.0.3.62)

更新内容:
增加芯片GT24C512 / GT24C1024


更新日期: 2014-01-06
软件版本: V3.03 (3.0.3.62)

更新内容:
增加芯片MX66L51235F/MX66U51235F (SP16 Series)
文件格式自动识别算法更新
禁止多实例运行


更新日期: 2014-01-04
软件版本: V3.02 (3.0.2.61)

更新内容:
增加芯片SST25WF512/010/020/040/080(SP16 Series)


更新日期: 2013-12-17
软件版本: V3.02 (3.0.2.61)

更新内容:
增加文件格式识别功能
增加芯片GD25LQ128, GD25LQ256(SP16 Series)


更新日期: 2013-12-07
软件版本: V3.01 (3.0.1.60)

更新内容:
增加W25Q05CL,W25Q10CL芯片
增加W25Q40BW, W25Q80BW芯片 (SP16系列)
更新GigaDevice MD25D40/MD25D80/MD25D16算法

SP16系列固件更新为V2.10.225:
1. 修正下载脱机数据偶尔会失败的问题.
2. 更新部分芯片烧录速度.
3. 修正上一版固件在脱机烧录时, 如产生过流/短路保护,会导致系统死机的错误.


更新日期: 2013-11-28
软件版本: V3.00 (3.0.0.59)

更新内容:
增加产品支持SP16系列
Serial EEPROM / Flash容量单位更改为bit更新日期: 2013-10-14
软件版本: V2.95 (2.9.5.58)

更新内容:
增加芯片: ATMEL AT45DB642D
修正24LC1025算法

更新日期: 2013-09-30
软件版本: V2.95 (2.9.5.58)

更新内容:
增加芯片: SPANSION S25FL127S/S25FL204K/S25FL208K/S25FL216K

更新日期: 2013-09-29
软件版本: V2.95 (2.9.5.58)

更新内容:
增加芯片: GigaDeivce GD25M21B/GD25M41B, GD25Q41B, GD25VQ21B/GD25VQ41B, MD25D16
增加芯片: Fudan Microelect FM25F02A/FM25F04A, FM25Q32
修正算法错误: W25Q128FV

更新日期: 2013-08-23
软件版本: V2.94 (2.9.4.57)

更新内容:
修正自动序列号增量错误(DLL模式)更新日期: 2013-07-10
软件版本: V2.92 (2.9.2.55)

更新内容:
增加芯片,AMIC: A25L016T/A25016U(SP8-B/SP8-F/SP8-FX/SP8-HX)


更新日期: 2013-07-05
软件版本: V2.92 (2.9.2.55)

更新内容:
增加芯片,BergMicro: BG25Q40A, BG25Q80A,BG25Q16A(SP8-B/SP8-F/SP8-FX/SP8-HX)


更新日期: 2013-06-28
软件版本: V2.91 (2.9.1.54)

更新内容:
增加芯片: N25Q032A,N25Q064A,N25Q128A(SP8-F/SP8-FX, SP8-HX)


更新日期: 2013-06-18
软件版本: V2.90 (2.9.0.53)

更新内容:更新日期: 2013-05-29
软件版本: V2.89 (2.8.8.52)

更新内容:
修正SST25系列ID数据错误问题.
增加芯片GigaDevice MD25D20/40
增加产品支持: SP8-H/SP8-HX更新日期: 2013-05-14
软件版本: V2.88 (2.8.8.51)

更新内容:更新日期: 2013-04-17
软件版本: V2.85 (2.8.5.48)

更新内容:
更新帮助文件


更新日期: 2013-04-08
软件版本: V2.84 (2.8.4.47)

更新内容:
更正MOT/S19文件加载错误
自动识别未知后缀文件格式
HEX文件校验和错误时仍然加载

更新日期: 2013-03-14
软件版本: V2.83 (2.8.3.46)

更新内容:
[SP300U] 修正25010/25020/25040烧录错误

更新日期: 2013-01-30
软件版本: V2.82 (2.8.2.45)

更新内容:
[SP8-B/F] 增加芯片GD25B64

更新日期: 2013-01-15
软件版本: V2.82 (2.8.2.45)

更新内容:
部分93系列芯片更新.
增加MX25L12873E/MX25L6473E...
Winbond系列采用3x256/4x256标识

更新日期: 2012-12-17
软件版本: V2.80 (2.8.0.43)

更新内容:
[SP300U] 修正SM8951A/52A自动模式烧录失败问题

更新日期: 2012-12-16
软件版本: V2.80 (2.8.0.43)

更新内容:
[SP300U] 增加芯片SM8951A/52A
[SP300U] 修正93C86算法错误


更新日期: 2012-12-11
软件版本: V2.77 (2.7.7.41)

更新内容:
[SP8-B/F] 增加芯片A25L16PA/MX25L6435E...
[SP8-B/F] 增加芯片EN25QH64

更新日期: 2012-12-02
软件版本: V2.77 (2.7.7.41)

更新内容:
[SP8-B/F] 增加芯片A25L032/A25LQ032/A25LQ16/A25LQ64...
[SP8-B/F] 增加芯片S25FL004K/S25FL008K/S25FL016K/S25FL032K/S25FL064K...

更新日期: 2012-11-20
软件版本: V2.76 (2.7.6.40)

更新内容:
[SP8-B/F] 增加芯片W25X41CL


更新日期: 2012-11-13
软件版本: V2.76 (2.7.6.40)

更新内容:
[SP300U] 更正P89V51RB2/RC2算法错误
[SP300U] 更正ATmega128 ISP下载错误
[SP8-B/F] 增加芯片SST25VF064C/SST26VF016B/032B...


更新日期: 2012-10-25
软件版本: V2.75 (2.7.5.39)

更新内容:
[SP8B/F/FX] 修正W25X21CL算法
[SP8B/F/FX] 增加芯片GT24C01/02/04/08/16/32/64/128/256
[SP8B/F/FX] 增加芯片GT25C01/02/04/08/16/32/64/128/256


更新日期: 2012-10-22
软件版本: V2.75 (2.7.5.39)

更新内容:
[SP8B/F/FX] 增加芯片W25X21CL

更新日期: 2012-09-14
软件版本: V2.73 (2.7.3.37)

更新内容:
[SP8] 25LC1024引脚检测错误
[SP300] P89V51RD2配置功能
[SP8] 增加芯片ST95Pxx, M95xxx
FlyPRO 记录最近编程器型号索引
部分厂商LOGO更新

更新日期: 2012-08-20
软件版本: V2.72 (2.7.2.36)

更新内容:
新增: GigaDevice厂商25全系列SPI FLASH
新增: MX25L5121E/1021E

更新日期: 2012-08-13
软件版本: V2.72 (2.7.2.36)

更新内容:
SP8: 更正24LC21/A算法错误
SP300U: 更正SST89E58算法错误
加载/保存文件的默认目录为最近访问的目录
SP300U: PIC校验错误/软件BUG


更新日期: 2012-08-06
软件版本: V2.71 (2.7.1.35)

更新内容:
新增加厂商/型号: Axilite
新增芯片: GD25Q32B/64B/128B
新增芯片: 24C21

更新日期: 2012-08-02
软件版本: V2.70 (2.7.0.34)

更新内容:
新增W25Q10/W25Q20
增加部分93系列EEPROM的ISP烧录支持
SP8-F(自控版)更名为SP8-FX更新日期: 2012-07-21
软件版本: V2.68 (2.6.8.32)

更新内容:
SP300U : 修正SST49LF030A烧录错误
SP8-B/F: 修正24系列EEPROM(128KB ONLY)算法错误


更新日期: 2012-06-25
软件版本: V2.67 (2.6.7.31)

更新内容:
增加芯片AT25F512A
MX25L8035E(SP8-B/F)
W25X系列ISP烧录支持
W25Q系列ISP烧录支持


更新日期: 2012-06-07
软件版本: V2.66 (2.6.6.30)
芯片数量:
SP8-A 4766
SP8-B 5976
SP8-F 5978
SP300U 1577
更新内容:
增加Chingis公司Pm25LQ080C/016C/032C(SP8-B/F)

更新日期: 2012-06-02
软件版本: V2.66 (2.6.6.30)

更新内容:
新增厂商MICRON及相应型号
增加芯片GD25Q32(SP8-B/F)
自动模式默认无"写配置"
文件加载显示加载字节数
修正软件错误 -- 历史芯片记录问题
根据系统语言设置初始界面语言

2012-6之前的更新记录忽略...